Header-Hinuch-Madai

מטרות התכנית

  • קידומם של מורי המדעים והטכנולוגיה ושל מורי המתמטיקה למחנכים מדעיים. קידומם על ידי העמקת הידע בתחומי הדעת שלהם ובמיומנויות הפדגוגיות שלהם, ובנוסף, על ידי פיתוח מנהיגות והעצמה אישית של המורים כמחנכים מנהיגים בקהילתם.
  • העלאת רמת מיומנויות החקר של המורים הנ”ל. מתכנון מחקרים ואיסוף נתונים עד לניתוח התוצאות והסקת מסקנות. עדיפות תינתן לחקר דרכי עבודתם של המורים, מיומנויות תצפית על פעילותם של תלמידים, רפלקציה על הממצאים וגיבוש המלצות כיצד לשפר את הוראת המורים ואת הלמידה הפעילה של התלמידים.