Header-Hatarbut-Hayehudit

סדרי רישום ושכר לימוד

המסמכים שיש לצרף ברישום

 1. להורדת טופס רישום לחצו כאן
 2. תעודת תואר אקדמי ראשון ותעודת הוראה בצרוף תדפיסי ציונים.
 3. אישור על ותק בהוראה.
 4. שתי תמונות פספורט.
 5. צילום תעודת זהות.
 6. מכתבי המלצה (רצוי).
 7. קורות חיים.
 8. קבלה על דמי הרשמה (דמי הרשמה אינם כלולים בשכר הלימוד ואינם מוחזרים).

ניתן לשלם בכרטיס אשראי באופן מקוון (קבלה תישלח בדואר), בעת ביצוע הרישום יאומת התשלום ע”י צוות היחידה. לתשלום מקוון לחצו כאן

לרישום פנו לנאוה: 08-9937690 | דוא”ל: rishum5@hemdat.ac.il

כל מועמד העומד בתנאי הקבלה יוזמן לראיון אישי.
תינתן הודעה בכתב על קבלה לתכנית. המועמדים שיתקבלו יוזמנו למפגש ייעוץ לבניית המערכת בתנאי שהסדירו את תשלומי שכר הלימוד בגזברות.
חשוב: בכל תכתובת הקשורה לרישום יש לציין את מס’ תעודת הזהות, שם פרטי, שם משפחה, כתובת מדויקת, מספר טלפון וכתובת הדואר האלקטרוני. על כל שינוי בפרטים האישיים, יש להודיע מיד למזכירות ביה”ס ללימודי תואר שני.

שכר לימוד

 • שכר הלימוד נקבע בהתאם להנחיות משרד החינוך (או המל”ג). בכפיפות להנחיות של גופים אלו, שומרת לעצמה הנהלת המכללה את הזכות לשנות את גובה שכר הלימוד ואת מועדי התשלום.
 • שכר הלימוד עבור שתי שנות לימוד בתכנית הוא 200%.
 • הארכת משך הלימודים לשנה נוספת (שלישית) תחייב את הסטודנט בתוספת של 25% מגובה שכר הלימוד השנתי.
 • הארכת משך הלימודים לשנה נוספת (רביעית) תחייב את הסטודנט בתוספת של 15% מגובה שכר הלימוד השנתי.