Med-Header

נהלי משמעת בבית הספר ללימודי תואר שני

כללי

ועדת המשמעת היא הגוף מכללתי הדן בהפרת כללי ההתנהגות והמשמעת הנהוגים בתחום מוסד אקדמי.
סטודנט, העובר על הכללים בתחומים אלה ייתבע על-ידי ועדת המשמעת להסביר את התנהגותו. ועדת המשמעת זכאית להטיל על הסטודנט עונשים, עד כדי הרחקתו מהלימודים במכללה.
ועדת הערעורים תדון בערעורים על החלטות ועדת המשמעת.

הרכבי הועדות

א. ועדת משמעת

 1. יו”ר – חבר סגל שאינו נמנה על מורי תכנית הלימודים של הסטודנט שעניינו נדון בוועדה. יו”ר הועדה ימונה על-ידי ראש ביה”ס ללימודי תואר שני.
 2. ראש התכנית.
 3. דיקנ/ית הסטודנטים.

ב. ועדת ערעורים

 1. ראש ביה”ס ללימודי תואר שני. אם ראש בית הספר מכהן גם כראש התכנית בה לומד הסטודנט, יהיה נשיא המכללה יו”ר וועדת הערעורים.
 2. חבר סגל שאינו נמנה על מורי התכנית בה לומד הסטודנט שעניינו נדון.
  סמכות ערר עליונה – נשיא המכללה.

עבירות משמעת

עבירת משמעת היא אחת העבירות כדלקמן:

 1. אי-ציות להוראות של המכללה, ובכלל זה למוריה ולעובדיה, שניתנו במסגרת מילוי תפקידם.
 2. מסירת פרטים כוזבים, ביצוע מעשה תרמית או הסתרת מידע ביודעין, לשם קבלת זכויות במכללה או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הלימודים במכללה.
 3. הונאה בבחינה, העתקה מתלמיד אחר, או העתקה מאתר אינטרנטי או כל מקור אחר מבלי לציין את המקור, או סיוע או מתן אפשרות לתלמיד אחר להעתיק בבחינה לרבות הפרה של הוראות הנוגעות לכתיבה או להתנהגות במשך הבחינה, או התנהגות בניגוד להוראות המשגיחים, או התנהגות הפוגעת בהם. לעניין זה, תלמיד שנמצא ברשותו חומר אסור, יראו אותו כאילו ניסה להונות בבחינה, אלא אם יוכיח אחרת.
 4. החזקת חומר שאסור להחזיקו במהלך הבחינה, כולל מכשירים אלקטרוניים. לעניין זה די שנמצא חומר אסור כאמור בחזקתו, בכליו או בסביבתו הקרובה של הסטודנט בשעת הבחינה אלא אם יוכיח הסטודנט כי עשה כל שניתן כדי שחומר אסור לא ימצא בחזקתו, בכליו או בסביבתו הקרובה.
 5. הונאה או מצג שווא בעבודת בית, בעבודה סמינריונית או עבודה אחרת המוטלת על התלמיד בקשר עם לימודיו, כולל הפרה של הוראות הנוגעות לביצוע אותה עבודה, וכן סיוע לאחר לעשות מעשה כזה. הונאה תחשב גם העתקה ממקור חיצוני מבלי לתת לו את הקרדיט המתאים.
 6. פגיעה ברכוש המכללה בכלל וברכוש ספריית המכללה בפרט, ובכלל זה: גניבת ספרים, הסתרתם או השחתתם וכל עבירה אחרת הקשורה בשימוש בספריה, כולל הפרת סדר ומשמעת בזמן השהייה בספריה.
 7. פגיעה בשמה הטוב של המכללה על ידי פרסום באמצעי התקשורת האלקטרוניים, בטלוויזיה ובעיתונות
 8. הפרה של הוראות לשימוש במתקני המכללה, כיתות, ציוד, מחשבים, ספריה, משרדים, מגרשי חניה ושטח פתוח.
 9. התנהגות שיש בה משום פגיעה בגופם, בכבודם או ברכושם של מורי המכללה, עובדיה או הסטודנטים שלה, בין אם נעשתה עקב מעמדם של הנפגעים כמורים, כעובדים וכסטודנטים ובין אם נעשתה בתחומי המכללה או בסביבתה הקרובה.
 10. מתן עדות שקר, או העלמת עובדות בדיון בפני רשויות המשמעת, או אי-ציות לרשויות המשמעת, או סירוב להופיע בפניה ע”פ פנייתה.
 11. כל התנהגות במעשה או במחדל בניגוד לכללי המשמעת.
 12. כל ניסיון, סיוע או שידול להתנהגות המהווה עבירת משמעת.

עונשים

בקביעת העונש תיקח הוועדה בחשבון עבירות קודמות או היעדרן, את חומרת העבירה, נסיבותיה והנסיבות האישיות של הסטודנט.
סטודנט שנמצא אשם באחת או יותר מן העבירות המפורטות לעיל, לא יהיה זכאי למלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות מטעם המכללה, אף אם יהיה זכאי להן על-פי הישגיו האקדמיים. זאת, ללא קשר לעונש שיושת עליו בגין העבירה.

נמצא סטודנט אשם בעבירת משמעת, יוטלו עליו אחד או אחדים מהעונשים הבאים:

 1. אזהרה, נזיפה או נזיפה חמורה.
 2. ביטול הנחה בשכר לימוד או ביטול פרס לימודים או מלגה או ביטול הזכות לקבלם לתקופה שתיקבע.
 3. מניעת שימוש במתקני המכללה כולל מעבדות, ספריות, מתקני ספורט למשך תקופה שתיקבע.
 4. פסילת בחינה שבה נבחן.
 5. פסילת עבודה המוטלת עליו בקשר עם לימודיו.
 6. ביטול קורסים שנתיים או סמסטריאליים מסוימים שהסטודנט השתתף בהם.
 7. איסור לגשת לבחינה או לבחינות במועד מסוים או במועדים מסוימים.
 8. עיכוב מתן תעודה או מתן אישור המעיד על לימודי הסטודנט למשך תקופה שתיקבע.
 9. הרחקה מחלק מהלימודים או מלימודים בכלל, לתקופה שתיקבע.
 10. ביטול זכויות או הישגים בלימודים שנרכשו כתוצאה ממרמה, לרבות שלילת הזכות לקבל תעודה או אישור המעידים על לימודים אלה.
 11. חיוב בפיצוי כספי, אם בהיעדר אפשרות למתן פיצוי כספי – כל עונש חלופי שעליו תחליט ועדת המשמעת, בגין נזק חומרי שגרם לרכוש המכללה, ובכלל זה הספרייה, וכן בגין נזק חומרי שגרם לעובדי המכללה או לסטודנטים שלה. מועד ותנאי פירעון סכום הפיצוי על-ידי הסטודנט ייקבעו לגבי כל מקרה לגופו.
 12. ועדת המשמעת רשאית להורות שהעונש יהיה, כולו או מקצתו, עונש על תנאי. סטודנט, שנידון לעונש על תנאי, לא יישא בעונשו אלא אם עבר, בתוך תקופה שתיקבע בהחלטת הממונה על המשמעת (לתקופה שלא תפחת משנה ולא תעלה על שלוש שנים) עבירת משמעת מאלה שיפורטו בהחלטה, והורשע בשל עבירה, כאמור, בין במהלך תקופת התנאי ובין לאחריה, אלא אם כן ייקבע אחרת בהחלטת הממונה. תקופת התנאי תתחיל ביום מתן ההחלטה.

תלונה ופתיחת הליך משמעתי

 1. כל מרצה, סטודנט או עובד של המכללה רשאי להגיש תלונה על עבירת משמעת.
 2. תלונה על עבירת משמעת תוגש בכתב ליו”ר ועדת המשמעת ותפרט את המעשים או המחדלים המיוחסים ויצורפו אליה מסמכים או ראיות אחרות התומכים בה, במידה ויש כאלה בידי המתלונן.
 3. איש סגל, המגיש תלונה לוועדת המשמעת על עבירות הקשורות במבחנים, בעבודות או בהתנהגות בלתי הולמת, מנוע מלתת ציון לסטודנט כל עוד לא תם הדיון בוועדת המשמעת.
 4. יו”ר ועדת המשמעת יכנס את הועדה בתוך 21 יום מיום הגשת התלונה ויזמן, במידת הצורך, את הסטודנט ו/או איש הסגל המתלונן. הוועדה תתייחס לנתונים שהובאו לפניה, ותשמע את טיעוני כל אחד מן הצדדים. רשאית הוועדה לזמן למתן עדות את שני הצדדים ביחד או כל אחד מהם בנפרד.
 5. החלטת הוועדה תתקבל ברוב קולות ובפרוטוקול תירשמנה ההערות של כל אחד מהמשתתפים.
 6. ראש התכנית רשאי, בכל עניין משמעתי, לתת החלטות ביניים (כגון: דחיית בדיקתה של בחינה, איסור לגשת לבחינה וכו’). החלטות ביניים אלה תהיינה תקפות עד להחלטה הסופית בתלונה.

החלטת הועדה

 1. סמוך ככל האפשר לאחר סיום השמעת הראיות, ייתן יו”ר ועדת המשמעת החלטה מנומקת בכתב, וישלח עותקים ממנה לסטודנט המואשם, לדיקן, למתלונן, ולמזכירות ביה”ס ולראש התכנית בה לומד הסטודנט המואשם. העותק שיישלח לראש התכנית יתויק בתיק האישי של הסטודנט המואשם. ועדת המשמעת רשאית להרשיע את הנאשם בעבירה שונה מזו שהואשם בה, אם אשמתו בה מתגלה מן העובדות שהוכחו והייתה למואשם הזדמנות סבירה להתגונן מפניה.
 2. העונש שנקבע ייכנס לתוקפו ארבעה ימים לאחר שנשלח לנאשם, אלא אם יחליט יו”ר ועדת המשמעת על מועד מאוחר יותר. הועדה רשאית להחליט על פרסום העונש וההחלטה שניתנה על-ידה. החליטה לפרסם תחליט גם אם העבירה והעונש יפורסמו בציון או ללא ציון שם הסטודנט המואשם. החליטה לפרסם, תדאג לכך שהעבירה והעונש יפורסמו על-גבי לוחות המודעות של המכללה.

הליכי ערעור

 1. א. נאשם רשאי לערער בפני ועדת ערעורים ובפניה בלבד.
 2. הערעור יוגש תוך שבועיים מיום שהועברה למערער החלטת הועדה. הערעור יוגש בכתב ויפרט את נימוקי המערער וטיעוניו.
 3. ועדת הערעורים תתכנס תוך 21 ימים מקבלת הערעור.
 4. ועדת הערעורים תהיה רשאית לאשר, להקל, לבטל או להחמיר בעונש שהוטל על-ידי ועדת המשמעת.
 5. נאשם רשאי לערער על החלטת ועדת הערעורים בפני נשיא המכללה, בתוקף תפקידו כסמכות ערעור עליונה.
 6. הערעור יוגש לנשיא המכללה תוך שבוע מיום שהתקבלה החלטת ועדת הערעורים אצל המערער. הערעור יוגש בכתב ויפרט את נימוקי המערער וטיעוניו.
 7. החלטת נשיא המכללה הנה סופית ולא ניתנת לערעור.
 8. החלטת נשיא המכללה תישלח לנאשם בתוך עשרה ימים מיום הדיון והעתקה יישלח לראש ביה”ס ללימודי תואר שני ולחברי ועדת המשמעת. עותק נוסף של ההחלטה יתויק בתיקו האישי של התלמיד.