Med-Header

תקנון – נהלים וסדרי למידה בבית הספר לתואר שני

הנהלים וסדרי הלמידה של בית-הספר לתואר שני (M.Ed.) במכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום מהווים פרק המשך לנהלי סדרי הלמידה של התואר הראשון במכללה. מובאים כאן רק הסעיפים הייחודיים לבית-הספר לתואר שני. הלומדים והמרצים בביה”ס ללימודי תואר שני מתבקשים לכבד את נהלי המוסד ולהגיע בלבוש הולם וצנוע.

לחצו לפירוט אודות תנאי הקבלה, סדרי הרישום ושכר הלימוד

משך הלימודים והיקפם

משך הלימודים הוא שנתיים (ארבעה סמסטרים) בהיקף כולל של עד 21 שעות שנתיות (ש”ש) שהן 42 שעות סמסטריאליות (ש”ס). היקף  זה אינו כולל לימודי השלמה, אם הסטודנט יידרש להם. בכל מקרה, סטודנט אינו רשאי להאריך את לימודיו יותר מארבע שנים.

אתיקה

הסטודנטים מחויבים בכללי האתיקה של כתיבה והגשה אקדמית של המטלות האקדמיות השונות וזאת, כפי שמפורט בתקנון המכללה. המפר את כללי האתיקה יובא לדיון בפני ועדת המשמעת של בית-הספר לתואר שני.

הערכת הסטודנט

ציון עובר לקורס/סדנה – 60, אלא אם נדרש ציון גבוה יותר כפי שמצוין בסילבוס הקורס.
ציון עובר לעבודה סמינריונית – 70
ציון עובר לעבודת גמר – 70

לחצו לפירוט נהלי בחינות ועבודת גמר

נוכחות בשיעורים

הנוכחות בשיעורים היא חובתו האלמנטרית של התלמיד. המכללה לא תנהל רישומי נוכחות. הנהלת בית הספר לתואר שני סומכת על תלמידיה שהם אנשים מבוגרים ואחראיים בעלי סקרנות אינטלקטואלית שחפצים להרחיב דעת וללמוד וגם להפגין את ידיעותיהם במבחן המסכם. עם זאת, לעיתים קורה שמסיבות אובייקטיביות התלמיד נאלץ להחסיר שיעור. במקרה כזה חובה עליו להשלים מחבריו, או בעצה אחת עם המרצה, את חומר הלימודים. עם זאת, רשאי מרצה לקבוע בהתייעצות עם ראש התכנית, שהנוכחות בקורס שלו היא חובה. במקרה כזה יצוין הדבר בסילבוס של הקורס.

למרות האמור למעלה, בקורסים המוגדרים כסמינריונים, סדנאות או מעבדות, הנוכחות היא חובה.

הפסקת לימודים

הפסקת לימודים על-ידי המכללה

המכללה רשאית להפסיק את לימודיו של סטודנט בכל אחד מהמקרים הבאים:

 1. התנהגות: התנהגות שאינה הולמת את כללי ההתנהגות והמשמעת, כפי שמופיעים בתקנון המכללה.
 2. אי-תשלום שכר לימוד.
 3. הישגים אקדמיים לא נאותים: ציון נמוך מ-60 בשלושה קורסים. סטודנט שלימודיו הופסקו מסיבות אקדמיות לא יכול לחזור ללימודים בעתיד באותה תכנית, אלא באישור ועדת חריגים.
 4. ההחלטה על הפסקת לימודיו של סטודנט תתקבל בהתייעצות בין ראש התכנית לבין ראש בית הספר וטעונה אישור של נשיא המכללה.
 5. הרחקה מלימודים על ידי וועדת המשמעת.

ערעור על הפסקת לימודים

זכותו של סטודנט לערער על הפסקת לימודיו עד 14 ימים מקבלת ההודעה. הערעור על החלטת ראש התכנית וראש בית הספר יופנה לנשיא המכללה והחלטתו תהיה סופית.

הפסקת לימודים על-ידי הסטודנט

סטודנט יודיע על הפסקת לימודיו בכתב לראש בית-הספר לתואר שני. על הסטודנט לקבל אישור כי אינו חייב שכ”ל או ספרים וחומרי לימוד לספריה.
אי קבלת האישור הנ”ל יגרום להמשך חיוב הסטודנט בתשלום שכ”ל.
סטודנט המבקש לחזור ללימודים לאחר הפסקה של שנתיים ויותר חייב לעבור הליכי רישום וקבלה מחדש.

חזרה על קורסים

 1. סטודנט שנכשל בקורס חובה חייב לחזור על הקורס.
 2. סטודנט שנכשל בקורס בחירה, רשאי לחזור על הקורס או לבחור קורס חלופי.
 3. ניתן לחזור על קורס חובה/בחירה רק פעם אחת.

השלמת חובות לימודיים והתיישנות לימודים

 1. חזרה ללימודים עד שנתיים מהפסקתם, תאפשר לסטודנט להשלים לימודים על-פי התכנית המקורית של התכנית בה התחיל ללמוד.
 2. לסטודנט שהפסיק את לימודיו מיוזמתו ועברו שנתיים עד חמש שנים מיום הפסקת הלימודים, תיבנה תכנית לימודים המתאימה לדרישות הנוכחיות של בית-הספר לתואר שני והתכנית בה למד.
 3. לאחר חמש שנים ומעלה חל על הלימודים “חוק התיישנות”. לפיכך, חזרה ללימודים לאחר חמש שנים ומעלה תיחשב כפניה חדשה לקבלה למוסד, הטעונה הסכמת המוסד ועמידה בתנאי הקבלה של התכנית בבית-הספר לתואר שני.

הארכת משך לימודים

זמן הלימודים המקסימלי להשלמת כלל החובות הלימודיים, כולל חופשת לימודים מאושרת הוא ארבע שנים מתחילת הלימודים לתואר.

תנאים לקבלת התואר

 1. סיום כל חובות הלימודים בכל אחד מהקורסים ומהסדנאות השונים בציון של 60 ומעלה.
 2. סיום שני הסמינריונים בציון 70 ומעלה.
 3. ממוצע ציוני הקורסים הוא 70 ומעלה.
 4. השלמת עבודת הגמר וקבלת ציון גמר של 70 ומעלה.

שקלול הציונים לתעודת המוסמך

70% ממוצע ציונים בקורסי הלימוד
30% עבודת גמר

סיום לימודים

תאריך הזכאות לתואר M.Ed. יהיה על-פי מועד קבלת הציון האחרון המשלים את החובות האקדמיים ובהתאם לנוהלי שכר לימוד.
לכל מי שסיים לימודיו תוענק תעודה בטקס מיוחד שיקבע על ידי הנהלת המכללה.

סיום בהצטיינות

 1. תעודת מוסמך בהצטיינות: תוענק למוסמך בלימודי התואר השני אשר סיים את לימודיו בציון משוקלל של90-95.
 2. תעודת מוסמך בהצטיינות יתרה: תוענק למוסמך בלימודי התואר השני אשר סיים את לימודיו בציון משוקלל של 96 ומעלה.